Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Actuele informatie

Ga direct naar:
De VOA op stap; Agaath Vermast vertelt
Participatie
Visie en rol van de KBO Noord-Holland
Vrijwillige Onafhankelijke Adviseurs zijn onafhankelijke cliëntondersteuners


Agaath Vermast Vertelt
Juist in de vakantietijd is VOA belangrijk

Vakantie, de e-mail en het antwoordapparaat

Ja, wij waren in de gelukkige omstandigheid om op vakantie te gaan! Wij vertrokken met de auto en caravan en daar voorop twee spiksplinternieuwe elektrische fietsen. Wij gingen naar Ihringen, vlakbij Freiburg, aan de voet van de “Kaizerstuhl” dat is het warmste plekje van Duitsland. Er waren dagen bij dat wij de schaduw zochten en ons rustig hielden onder de luifel, de tempratuur liep op tot boven de 30 graden.

Het was net na de Pinkster en wij Hollanders denken dan: “naseizoen en rustig”, maar dat viel anders uit. In Duitsland wordt namelijk de Sacramentsdag gevierd, op de dag zelf; het is een nationale vrije dag. Maar ook de dag daarvoor begint het kerkelijke feest al en bovendien maken de Duitsers er een soort voorjaarsvakantie van. Met als gevolg grote drukte op de weg en files. En op de radio berichten over kerkelijke openbare vieringen en dientengevolge verstopte steden met advies om die steden te mijden. Op dat moment zijn wij nauwelijks 600 km van huis en zijn verbaasd over het verschil tussen Nederland en Duitsland.


Gelukkig hadden wij de camping gereserveerd en was er plaats voor ons, hij was namelijk meer dan vol, het leek wel de bouwvakvakantie op kamp Bakkum. Heel druk, vooral ook heel veel jonge mensen en gezinnen. Omdat wij doorgaans kiezen voor het voor - of naseizoen, treffen wij altijd mensen van onze leeftijd aan; dit was anders en zeker aangenaam.
Vermeldenswaardig is dat het internet gebrekkig was, dus geen mail gelezen, geen telefoontjes, met uitzondering van het contact met de kinderen. Je wilt toch betrokken blijven, maar ook al geen Hollandse krant te koop omdat er op dat moment in dat gebied en dus ook op de camping geen Hollanders zijn.


Het gebied waar wij waren is geen natuurpark, maar een oud stroomgebied van de Rijn. Het is vruchtbare grond, dat samen met veel zonuren maakte dat wij fietstochten konden maken door prachtige wijngaarden en kersenboomgaarden, graanvelden en pittoreske dorpjes met veel vakwerkhuizen en ooievaars op kerktorens. In de 14 dagen dat wij er waren hebben wij zeker 500 km gefietst en hoewel elektrisch met trapondersteuning zijn wij er trots op, dat te hebben gedaan. We voelen ons daardoor ook zelf weer volledig opgeladen door zonne-energie!

Eenmaal weer thuis treffen wij honderden mailtjes op onze computers aan en een groot aantal ingesproken berichten.

De mail kort samengevat:

  • Ontspoorde zorg met als gevolg ouderenmishandeling;
  • Aandachtsvelden voor Mantelzorgers;
  • Coöperatieve buurthuizen en Dorpswinkels rukken op;
  • De nieuwe woningwet die 1 juli in werking treedt;
  • Het zoeken naar commerciële beleggers om huurwoningen te bouwen;
  • Middeldure huurwoningen met een maandhuur tussen de 700 en 1000 euro!


Voldoende stof tot schrijven dus.

Het antwoordapparaat met de verzoeken om terug te bellen over:

  • Zorg - en huurtoeslag;
  • Belastingen;
  • Hulp bij keukentafelgesprekken;
  • Verzoek om info over het inschrijven bij woningnet enz.


Alvast een antwoord:

Woningnet
Wij adviseren u zich te laten inschrijven bij woningnet (regio Zaanstreek/Waterland) en laat u daarbij door een familielid of een VOA bijstaan.
Uit niet officiële berichten hebben wij begrepen dat de inschrijftermijn met een maand is verlengd naar 1 augustus a.s. Als u zich niet laat inschrijven dan komen uw woonjaren te vervallen en heeft u in het geval van een noodzakelijke verhuizing i.v.m. leeftijd - of zorgbehoefte weinig keuze in geschikte woningen in uw eigen woonplaats omdat u zonder woonjaren of inschrijfjaren onder aan de lijst komt te staan.

Keukentafelgesprek
Weet u dat uit landelijk onderzoek is gebleken dat 34% van de mensen niet weten waar zij zich moeten melden als zij hulp nodig hebben? Voor veel gemeenten is dat het Sociaal wijkteam.
Dat de meeste mensen niet weten dat een voorgesprek heel verhelderend kan zijn.
Dat de meeste mensen door de gemeente niet worden geïnformeerd dat zij een beroep kunnen doen op een onafhankelijke ondersteuning zoals de VOA.
Dat niet wordt gemeld dat iedere hulpvrager ook een persoonlijk plan kan indienen dat wordt meegenomen bij de beoordeling voor een maatwerkvoorziening.
Dat de positie van de Mantelzorger, hoewel het wettelijk is vastgelegd te wensen over laat.
Dat in sommige situaties het water bij de Mantelzorger tot aan de lippen staat en dat ontspoorde zorg het gevolg is. Dat de beslissingen voor maatwerk te laat worden afgegeven


Wij kunnen niet genoeg benadrukken om eerst een voorgesprek te houden met de VOA zodat u bent voorbereid op het echte gesprek. Daarom adviseren wij u dringend om ons (VOA’ s) te bellen als u bij het Sociaal wijkteam een aanvraag voor ondersteuning wilt indienen. Het Sociaal Wijkteam gaat met u in gesprek en dat gesprek gaat over alle zogenaamde levensgebieden, alles wordt dus besproken! Financiën, buurthulp, sociale bezigheden enz. Dus niet alleen b.v. de paar uur huishoudelijke verzorging die u mogelijk in gedachten heeft.

Met sommige mensen op het antwoordapparaat had het gesprek al plaatsgevonden. Daar gaan wij alsnog heen om samen naar de uitkomsten te kijken en ondersteuning te bieden.

Daarom bij vragen en gesprekken: vraag de VOA, de onafhankelijk ouderenadviseur om raad!

Agaath Vermast
Docent Vrijwillige Onafhankelijke Advisering

Eerder geplaatste artikelen vindt u hier
 

Terug naar boven

Participatie

Steeds meer gemeenten zijn geïnteresseerd in het aanbod van de KBO om VOA’s, vrijwillige onafhankelijke adviseurs in te zetten bij de sociale wijkteams. In sommige gemeenten is het al praktijk, andere gemeenten oriënteren zich nog.

De kanteling van de maatschappij naar de zogenoemde participatiemaatschappij vraagt om eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid waar dat kan en om gepaste zorg door de overheid, waar dat niet zelf door de burger of de directe omgeving kan worden geboden.

In het decembernummer 2013 (blz. 5 en 6)  van het Provinciaal Katern KBO Noord-Holland, schetsen  Agaath Vermast en Marcel Laponder, de VOA-ontwikkelingen.  Klik hier om dat provinciaal katern te downloaden.

Visie en rol van de KBO Noord-Holland

KBO Noord-Holland ziet het als haar eerste verantwoordelijkheid de belangen van senioren en die van haar leden in het bijzonder te behartigen. De collectieve belangenbehartiging vindt provinciaal en landelijk plaats.
De individuele belangenbehartiging wordt zo dicht mogelijk bij de senioren geboden door de lokale afdelingen van de KBO, ondersteund door de vrijwilligers.
Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de senioren. Eigen kracht die ook kan worden ingezet voor anderen.
Daardoor wordt de wederkerige sociale participatie bevorderd en neemt het welzijn toe.

 

Terug naar bovenVrijwillige onafhankelijke adviseurs zijn onafhankelijke cliëntondersteuners

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. Zij worden als mondige consument geacht zelf aan te geven wat zij nodig hebben aan zorg- en dienstverlening en vervolgens moeten ze zelf die voorzieningen coördineren. Het recht op zelfbeschikking en het behouden van de regie over het eigen leven is belangrijk voor mensen. Wanneer echter de problemen toenemen en het vermogen om oplossingen te bedenken afneemt, komt de rol als zelfstandige consument in het gedrang. Juist de ontwikkelingen binnen de Wmo maakt dat velen het spoor bijster zijn. Vanuit dit gegeven is het noodzakelijk dat er door onafhankelijke adviseurs een aanbod geformuleerd wordt dat de ouderen in de doolhof van wet- en regelgeving ondersteund, vooral bij het verduidelijken van het door hen gewenste dienstverleningspakket. De functie van onafhankelijke adviseur is in het leven geroepen om, samen met ouderen, passende oplossingen te vinden zodat zij de regie over het eigen leven vast kunnen houden en blijven participeren in de maatschappij.

Taken VOA de onafhankelijke cliëntondersteuner:
In het functieprofiel van de adviseur wordt als kern van onafhankelijke advisering beschreven het “met raad en daad bijstaan van oudere mensen die moeite krijgen -of al langer hebben- met het voortzetten van een zelfstandige bestaanswijze. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies; de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. “

Lesmethoden door twee docenten
In de trainingen van de KBO-NH staan de competenties van de deelnemers centraal. Een belangrijk aspect daarbij is het uitgangspunt dat we mensen zo min mogelijk lastig vallen met dingen die ze al beheersen. Wij richten ons vooral op het versterken van die competenties die voor hun functievervulling essentieel zijn. Veel van onze programma´s bestaan dan ook uit een theorie- en een praktijkcomponent. Cursisten versterken, op basis van een persoonlijk ontwikkelplan, vooral in de praktijk hun kerncompetenties. De theorielessen zijn hieraan ondergeschikt. Immers veel is op internet te vinden.
Bij de beoordeling of de training afgesloten kan worden met een certificaat speelt het afleggen van een proeve van bekwaamheid een steeds grotere rol. Onze aanpak is probleemgestuurd, gericht op volwassenen en vooral praktijkgericht.

Aanbod
Indien u een opleiding wenst te volgen voor VOA, neemt u contact op met uw KBO  afdeling. U kunt ook informatie inwinnen bij het KBO bureau in Noord-Holland: info@kbonoordholland.nl.

Indien u als gemeente een opleiding wilt laten verzorgen door docenten van de KBO-NH kunt u contact opnemen met de projectleider VOA: mvdhorden@kbonoordholland.nl.

Indien u een VOA zoekt voor advies kunt u contact opnemen met uw afdeling of met: info@kbonoordholland.nl.

Meer informatie
KBO reportage: ‘Gratis hulp bij ingewikkelde zaken’

Terug naar boven