Er is geen gebruiker ingelogd

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Ga direct naar:
Handreiking Mantelzorg
Aandachtspunten voor de ouderenzorg
Standpunt KBO-PCOB
Brochure: Wegwijs in de Stapel

Mantelzorg
Handreiking voor lokale belangenbehartiging.


In de Wmo 2015 zijn opnieuw taken van de landelijke overheid op het gebied van zorg overgeheveld naar de gemeenten. Tegelijkertijd wordt meer verwacht van mantelzorgers en het sociale netwerk van mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben.
De KBO heeft een handreiking samengesteld waarin aanbevelingen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning zijn opgenomen. Deze kunnen door de KBO-vrijwilligers worden gebruikt om in de lokale dialoog met de gemeente en andere betrokken samen nieuwe oplossingen te vinden en beleid te beÔnvloeden.

Klikt u hier voor om de handreiking te downloaden.

 

Aandachtspunten voor de ouderenzorg

Met ingang van januari 2015 komt de uitvoering en de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg volledig bij de gemeenten te liggen.

De hoofdterreinen zijn daarbij: de zorg voor de ouderen, de mantelzorg, de huisvesting en verkeer en vervoer.
We hebben voor u, voor al deze hoofdterreinen, de aandachtspunten op een rij gezet.

DE ZORG:
Nu de verzorgingstehuizen gaan verdwijnen, zal de zorg aan huis belangrijk worden. Kwetsbare ouderen mogen van deze wijziging niet de dupe worden.


Enkele punten hierbij zijn:

 • De WMO stelt hulp van vrienden, familie of buren niet verplicht. De gemeente mag wel nagaan of er een sociaal netwerk is dat mogelijk kan bijspringen.
 • Belangrijk is dat er voldoende wijkverpleegkundigen zijn die ook kunnen terugvallen op sociale wijk- of buurtteams.
 • De gemeente moet goed duidelijk maken waar mensen zich kunnen melden voor hulp.
 • Wanneer er een melding van een probleem is moet de gemeente binnen twee dagen terugbellen. In dat gesprek wordt vastgesteld of er een keukentafelgesprek moet plaatsvinden. Bij het gesprek moet de mantelzorger aanwezig zijn. Ook kan de vrijwillige ouderen adviseur gevraagd worden aanwezig te zijn.
 • Een schone en leefbare woonomgeving moet uitgangspunt zijn. De gemeente levert huishoudelijke hulp en betaalt deze als de cliŽnt fysiek en/of financieel niet zelf in staat is het te realiseren.
 • Aanbestedingen moeten voor meerdere jaren worden afgesloten. Dit voorkomt dat er ieder jaar een andere instelling de hulp gaat verlenen. Dit betekent voor ouderen ook steeds weer een nieuw gezicht.
 • De hulpverlening moet ook zoveel mogelijk wijkgericht opgezet worden.
 • Vanuit de AWBZ is de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en de dagopvang voor ouderen overgeheveld naar de WMO. De gemeenten krijgen daar extra middelen voor. De gemeenten moeten in het beleidsplan de mogelijkheden opnemen om met inzet van begeleiding, waaronder de dagbesteding, mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten verblijven. De dagopvang/besteding moet aansluiten op de behoefte van de cliŽnt en voor de cliŽnt en diens mantelzorger goed bereikbaar zijn.
 • De gemeente gaat met eigen bijdragen werken. Opgepast moet worden voor een opeenstapeling daarvan. Dit moet door de gemeente worden bewaakt.
 • Er moet maatwerk geboden worden. Dit geldt voor een individuele voorziening bv. een woningaanpassing of een speciale dagbesteding. Hiervoor kan een persoons gebonden budget (PGB) van toepassing zijn. De mensen kunnen dit zelf beheren.

DE MANTELZORG
Landelijk zijn er ongeveer drie en een half miljoen mantelzorgers actief. Voor hen vragen wij bijzondere aandacht. Door hen bij te staan en ondersteuning te leveren kan hun werk verlicht worden.
Een mantelzorger is geen vrijwilliger. Het overkomt iemand die zich verantwoordelijk voelt voor een direct betrokkene, zoals bv. de partner.
Doordat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, wordt de druk op de mantelzorg sterker en omvangrijker. Dit probleem zal zich niet beperken tot dementie. Er kan ook sprake zijn van een ernstige ziekte of een zware handicap.
Door het verhogen van de grens voor toelating tot een verpleeghuis moeten mantelzorgers de gevolgen hiervan voor een belangrijk deel opvangen.

Enkele punten hierbij zijn:

 • Het is van belang dat er opvang mogelijk blijft voor de dementerende, zo nodig enkele keren per week in een dagopvang. Dit is van betekenis voor de partner, die als mantelzorger rust verdient en dan dit werk langer kan volhouden.
 • Er moet worden nagegaan welke ondersteuning de mantelzorger nodig heeft.
 • De mantelzorg vereist dat er voldoende aandacht en erkenning is van dit werk. Er moeten mogelijkheden zijn om de mantelverzorgers tegemoet te komen met vrije tijd en/of anderszins.

DE HUISVESTING
Het langer zelfstandig blijven wonen door ouderen vereist ook dat er meer aandacht is voor de huisvesting. Daarbij geldt dat ook bij ouderen er diversiteit is aan woonbehoeften waar op ingespeeld moet worden.

Enkele punten hierbij zijn:

 • De gemeente heeft de zorg voor het beschikbaar zijn van geschikte woningen voor ouderen. Daarbij moet ook gedacht worden aan groepsbewoning. Belangrijk daarbij is dat er een sociaal netwerk kan ontstaan
 • Gelijkvloers wonen voorkomt in veel gevallen de noodzaak tot woningaanpassing.
 • We bepleiten het bouwen van levensloopbestendige woningen.

VERKEER EN VERVOER
Ouderen dienen zolang mogelijk aan het maatschappelijke leven te kunnen blijven deelnemen. Daarvoor is goed openbaar vervoer nodig.

Enkele punten hierbij zijn:

 • Het openbaar vervoer moet betaalbaar, toegankelijk en veilig zijn. De verbindingen moeten goed op elkaar aansluiten.
 • Bij plannen om lijnen/bushaltes op te heffen moet nadrukkelijker gekeken worden naar de gevolgen ervan.
 • De kwaliteit van het zorgvervoer, de OV-taxi, moet goed zijn. Kwetsbare ouderen kunnen niet zonder deze manier van vervoer.
 • De verkeersregels moeten nageleefd en gehandhaafd worden.
 • Voetpaden en trottoirs moeten berijdbaar zijn voor rolstoelen, rollators en wandelwagens, dus breed genoeg en goed onderhouden.

Terug naar boven

Standpunt KBO-PCOB 

 • Geriatrie moet meer geÔntegreerd worden in het ziekenhuiswezen en onderdeel zijn van medische en verpleegkundige opleidingen.
 • Er moet een samenhangende gespecialiseerde gezondheidszorg voor ouderen komen, waarbij een goede aansluiting geregeld is tussen gespecialiseerde zorg en algemene zorg.
 • Dit alles moet voldoen aan kwaliteitscriteria die vanuit cliŽntenperspectief zijn opgesteld.
  naar boven

Terug naar boven


Brochure: Wegwijs in de Stapel

Deze brochure gaat over financiŽle tegemoetkomingen en compensaties voor mensen die zorg ontvangen omdat ze een beperking hebben of een chronische ziekte.
Met deze nieuwe brochure willen wij u wegwijs maken in de stapel van regelingen.

Download de brochure 'Wegwijs in de Stapel'


Terug naar boven