Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Wonen en Mobiliteit

Wonen en Mobiliteit

 

Wonen


Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met de veranderingen in de zorg is dat ook een opdracht aan de gemeenten. Huizen dienen levensloopbestendig gebouwd te worden of aanpasbaar gemaakt te worden. Daarnaast is de veiligheid in en rond het huis belangrijk.
Preventie voorkomt ongelukken. Een valongeluk is een sluipmoordenaar onder senioren. Jaarlijks stijgt dit aantal. Huisbezoekers en vrijwillige ouderen adviseurs adviseren over de maatregelen die mogelijk zijn om vallen te voorkomen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over het voorkomen van inbraken, brand, woningoverval en de babbeltruc.

Ga direct naar:
Regels woonruimteverdeling veranderen
Scheiden Wonen en zorg

 

Regels voor woonruimteverdeling aangepast

Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet zijn er in diverse regio’s nieuwe huisvestingsverordeningen. Doel is de schaarse sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, op een heldere manier.

De belangrijkste veranderingen
Voor de meeste woningzoekenden verandert er niet veel. Woningen worden nog steeds toegewezen op basis van inschrijfduur. Omdat elke gemeente een andere woningvoorraad heeft, kan zij voor een deel van de toewijzingen eigen regels opstellen. Op die manier kan eigen beleid worden gevoerd om bijvoorbeeld doorstroming binnen de eigen gemeente van senioren te bevorderen.

De verordening geldt niet voor koopwoningen
De huisvestingsverordening heeft alleen betrekking op huurwoningen met een huur tot
€ 710,68.

Regionale binding geen eis meer
Om u in te kunnen schrijven als woningzoekende is geen binding met de regio meer vereist. Alleen bij voorrang voor lokaal ingezetenen (maximaal 25% van het woningaanbod) en bij kernbinding wordt nog op binding gecontroleerd.

Uitsluiting wordt voorrang
Woningzoekenden worden niet meer uitgesloten op basis van inkomen, leeftijd of huishoudengrootte, behalve natuurlijk op de inkomensgrens van € 34.911 in het kader van de 90%-regeling. Dit worden voorrangscriteria. Bijvoorbeeld: een woning is gelabeld vanaf twee personen. Eenpersoonshuishoudens kunnen ook op deze woning reageren, maar meerpersoonshuishoudens krijgen voorrang.

Seniorenwoningen wordt Voorrang 65+
Het label Seniorenwoning (55+) verdwijnt en wordt vervangen door Voorrang 65+. Nultredenwoningen kunnen met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden vanaf 65 jaar, maar iedereen kan reageren.

Laagste inkomens krijgen voorrang
Huishoudens die nog recht hebben op huurtoeslag krijgen voorrang voor goedkope huurwoningen. Dit geldt nu al in een groot deel van de regio.

Urgentie voor mantelzorgverleners en –ontvangers
Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgurgentie dient het Sociaal Team (Wmo) een positief advies te hebben afgegeven. De afstand tussen de mantelzorgverlener en ontvanger moet minimaal 5 kilometer zijn en er moet minimaal 8 uur mantelzorg, verspreid over 4 dagen, geleverd worden.

Minder urgenties bij relatiebeëindiging
In geval van relatiebeëindiging is niet altijd meer urgentie mogelijk. Als één van beide ex-partners over een zelfstandige woning kan blijven beschikken wordt geen urgentie meer verstrekt.

 

terug naar boven

 

Scheiden wonen en zorg

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen.

Dat betekent als u voor uzelf of uw ouders een plaats in een verzorgingshuis zoekt, u contact dient op te nemen met het WMO loket. De ouderen adviseur  kan u ondersteunen met uw vragen.

 
Terug naar boven


Mobiliteit


Om maatschappelijk actief te blijven is het belangrijk om mobiel te blijven. Het is van groot belang dat er infrastructurele maatregelen worden genomen die het voor fietsers en voetgangers veiliger maken.
Senioren gebruiken steeds langer de auto als vervoermiddel. De KBO biedt korting op de keuring voor het rijbewijs aan, zie elders op de website.

Goed openbaar vervoer is essentieel voor senioren. De KBO-NH participeert in Rocov-NH.
Het Rocov-NH is een organisatie van vrijwilligers die een bij wet geregelde taak vervult: namens de reizigers adviseren over het openbaar vervoer in Noord Holland. De Provincie Noord-Holland en Connexxion zijn op grond van de Wet Personenvervoer 2000 verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingstijden voor advies aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden. Het advies moet gevraagd worden op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Over andere onderwerpen kan het Rocov-NH ongevraagd adviseren. Het adviesrecht geldt alleen voor het door de Provincie Noord-Holland aanbestede openbaar vervoer.

 

Verkeersveiligheid

In het verkeersveiligheidsbeleid moet speciale aandacht zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers (oudere fietsers en voetgangers)

Standpunt KBO

  • De KBO vindt dat ouderen gestimuleerd moeten worden de fiets te gebruiken zolang het verantwoord is.

  • De KBO vindt dat zoveel mogelijk infrastructurele maatregelen genomen moeten worden die het voor ouderen (fietsers en voetgangers) veiliger maken.

  • De KBO is van mening dat ontwerpers en producenten van fietsen een positieve bijdrage (bijv. lage instap) kunnen leveren aan de veiligheid van oudere fietsers door het ontwikkelen van ‘ouderenvriendelijke’ fietsen.

  • Ouderen kunnen door educatie en voorlichting (Blijf Veilig Mobiel) en een betere fysieke conditie (meer bewegen voor ouderen) de veiligheid vergroten.

Toelichting
Fietsers en voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Met name onder 65 plussers vallen relatief veel slachtoffers. De meeste ongevallen met fietsers en voetgangers vinden plaats binnen de bebouwde kom. Vaak gaat het daarbij om ongevallen waarbij fietsers en voetgangers, personenauto's kruisen.

Meer informatie vindt u op www.blijfveiligmobiel.nl.

terug naar boven