Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Sociaal-economisch

Sociaal-economisch

De KBO heeft diverse mogelijkheden om landelijk de belangen van senioren te behartigen. Met uw hulp kunnen wij als collectieve organisatie veel betekenen! Immers, hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe meer aandacht men in de regel krijgt.

Het grote collectief en de naamsbekendheid van de KBO kunnen deuren open laten gaan die voor andere organisaties of voor individuen gesloten blijven.

Het landelijk bureau KBO-PCOB heeft op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau verschillende contacten met de politiek. Daarbij probeert ze voortdurend zaken die voor senioren belangrijk zijn op de agenda van politici en beleidsmakers te krijgen en te houden. Ook reageert zij op wetsvoorstellen die senioren kunnen raken, neemt deel aan diverse bijeenkomsten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan allerlei partijen.

Daarnaast zorgt de KBO-PCOB ervoor dat u als provinciale KBO en afdelingen goed beslagen ten ijs kunnen komen als het gaat om 'meepraten en meedenken' met de provinciale of landelijke politiek.


Pensioendialoog


Nederland heeft een goed pensioenstelsel.
Het kabinet pleegt nu onderhoud voor de korte termijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft met de nationale pensioendialoog de zoektocht gestart naar een op langere termijn houdbaar stelsel.

Gepensioneerden voelen zich neergezet als de verwende en rijke generatie, terwijl er heel veel zijn met een laag inkomen. Er is wantrouwen richting de overheid, immers pensioen is uitgesteld loon waarover werkgever en werknemers gaan.
Niet van iedereen kan worden gesteld dat er van jongs af aan voor de oude dag is gespaard. Verplichte deelname om tot minstens een basispensioenvoorziening te komen vindt men daarom noodzakelijk, ook voor ZZP-ers.
Solidariteit door samen risico’s te delen moet in de toekomst blijven, maar het moet wel duidelijk zijn wat die solidariteit inhoudt en met wie. De pensioenregeling moet goed uitlegbaar zijn. Over hoe om te gaan met de doorsneepremie (jong-oud), hoge en lage inkomens binnen één regeling en de zware
beroepen wordt uiteenlopend gedacht.
De staatssecretaris zegde toe om waarschijnlijk in mei 2015 met een hoofdlijnennotitie te komen over het toekomstige pensioenstelsel, op basis van de dialoog.
Ook u kunt meepraten, zie: www.denationalepensioendialoog.nl .

Wat betekent de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015?
De pensioenregeling wordt aangepast. We leven en werken langer. Het kabinet heeft daarom de fiscale regels voor de opbouw van pensioen in 2015 gewijzigd. Het kabinet heeft bijvoorbeeld bepaald dat het opbouwpercentage omlaag moet. De sociale partners hebben de nieuwe regeling op verschillende andere punten aangepast. Dat betekent:

  • De opbouwpercentage wordt verlaagd;
  • Geen pensioenopbouw boven € 100.000;
  • Pensioenregeling sluit aan op AOW-leeftijd;
  • Het nabestaandenpensioen wordt verhoogd;

Wat betekenen de nieuwe pensioenregels?
De Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe pensioenregels voor pensioenfondsen. Als ook de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat, gaan de nieuwe regels vanaf 1-1-2015 gelden. De wijzigingen moeten zorgen voor stabielere pensioenen en pensioenpremies en een eerlijkere verdeling van de kosten en baten over de generaties. Volgens de overheid gaat dit betekenen dat:

  • Het pensioen wordt stabieler ;
  • Indexatie wordt lastiger;
  • Waardeoverdracht wordt makkelijker.

In deze video wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe een pensioenfonds werkt.

 

Downloads:
Adviesbrief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van CSO

Discussienota ‘Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel’