Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De KBO komt op voor uw belangen!

De materiële belangenbehartiging voor de leden is één van de belangrijkste taken van de KBO.

Landelijk

De Unie KBO neemt waar gewenst en noodzakelijk actie met betrekking tot maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die op een of andere manier te maken hebben met de inkomens en uitgaven van senioren. Met name senioren die alleen AOW en een klein aanvullend pensioen krijgen zijn een belangrijke aandachtsgroep. Aan de orde komen bijvoorbeeld: koopkracht, AOW, pensioenen en de financiering AWBZ. Concrete acties van de Unie KBO, al dan niet in samenwerking met de andere ouderenbonden, zijn bijvoorbeeld:

* Belangenbehartiging aan de hand van koopkrachtberekeningen
* Informatie aan KBO-leden
* Invulservice belastingpapieren
* Project 'Terugdringen van administratieve lasten'
* Project 'Medezeggenschap pensioenen'

Provincie

KBO Ouderenadviseur
KBO Noord-Holland organiseert en verzorgt de trainingen voor ouderenadviseurs. Leden van de KBO, kunnen zich, via de lokale afdeling, aanmelden voor de training. 
Voor meer informatie klikt u hier.


Huba
Het project Hulp bij belastingaangifte is een landelijk project van de 3 ouderenbonden KBO, PCOB en ANBO. De coördinatie van het project in Noord-Holland is een taak van KBO Noord-Holland.
Wilt u meer weten over het project Huba? Klikt u dan hier
 

Gemeenten

In gemeenten zijn werkgroepen of klankbordgroepen, naast WMO raden actief. Het is van groot belang dat senioren participeren en ervaringen delen met de afdelingsbesturen, zodat informatie uitgewisseld kan worden van lokaal, naar provinciaal en landelijk en visa versa.
De WMO raden hebben een adviserende rol, dat betekent:

  • Breed en overkoepelend adviseren, algemeen belang centraal;
  • Integrale visie op beleid, beleidsdomeinen koppelen;
  • Belangenbehartiging van specifieke groepen wordt meer buiten WMO-raad geplaatst;
  • Passend in lange termijn processen.


Door de vernieuwing in de zorg is het belangrijk om inspraak te hebben en houden en zeker de vinger aan de pols te houden door de informatie uit te wisselen met de VOA’s.

Actuele informatie

De actuele informatie over deze onderwerpen zijn gerangschikt op de volgende rubrieken: