Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Heerhugowaard centrum
« terug naar overzicht

 


KBO Afdeling Heerhugowaard 't Centrum


 Terug naar het hoofdmenu

Hiermede willen wij u enige informatie verstrekken over de “ KBO “ :

Algemeen
Waarom KBO

KBO Heerhugowaard-Centrum
Lidmaatschap


Algemeen
De afkorting KBO staat voor “Katholiek Bond voor Ouderen”; het hoofdkantoor, de "Unie KBO" is in Den Bosch gevestigd. Deze landelijke bond is opgesplitst in zowel provinciale als plaatselijke afdelingen. Wij (KBO Heerhugowaard – Centrum) behoren tot de provincale afdeling KBO Noord-Holland.
KBO Noord-Holland staat voor een goede belangenbehartiging voor 50-plussers. Dat wil zeggen : meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen van Wonen en Welzijn, van Gezondheid en Zorg en van Verkeer en Vervoer.
Omdat over 15 jaar bijna de helft van de Nederlandse bevolking ouder is dan 50 jaar en ongeveer een kwart ouder dan 65 jaar, is het van groot belang dat onze stem wordt gehoord. De tijd dat er wordt besloten zonder de senioren gehoord te hebben, is definitief voorbij. Hiertoe voert de KBO een actief beleid.
KBO Noord-Holland biedt daarnaast voor senioren op plaatselijk niveau allerlei aantrekke-lijke activiteiten aan. De gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer blijft een van de belangrijkste pijlers van de organisatie (socialisatie, de deur uit, andere mensen ontmoeten)

Waarom KBO
Hieronder een aantal argumenten, waarom wij vinden, dat de KBO uw bond is:
• De KBO is met ruim 320.00 leden de grootste seniorenbond.
• De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen.
• De KBO vecht voor uw gezondheidszorg, uw pensioen en uw veiligheid.
• De KBO is solidair met senioren, die het financieel minder goed hebben.
• De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.
• De KBO zorgt voor adviezen, informatie en ontspanning.
• De KBO werkt samen met consumentenorganisaties.
• De KBO zorgt voor leuke voordeeltjes met 15-plus ( 15% korting op aan te schaffen artikelen)
• de KBO stelt het maandblad Nestor samen en stelt deze aan de leden ter beschikking.

KBO  afdeling Heerhugowaard 't Centrum
Binnen Heerhugowaard vinden er vele activiteiten plaats, en daarbij komt de KBO Heerhugowaard-Centrum bij u in beeld. Wanneer we een greep doen uit diverse bezigheden, dan kunnen wij de volgende – beslist niet complete – opsomming ( in willekeurige volgorge) presenteren:

• het verichten van huisbezoeken ( zieken, jubilea en mensen , die om reden van beperkte mobiliteit niet of nauwelijks de deur
  uit kunnen.
• het organiseren van wandeltochten.
• het organiseren van soosmiddagen ( o.a. klaverjassen en biljarten)
• het organiseren van uitstapjes ( o.a. busreizen)
• het organiseren van biljartactiviteiten (biljartvereniging “Krijt op Tijd”)
• het organiseren van culturele activiteiten in o.a. de Sociëteit “de Kink”
• het samenstellen en bezorgen van de KBO-Weetjes (ons eigen maandelijkse informatieblad) met de Nestor.
• het organiseren van bingo’s.
• het verlenen van ondersteuning bij invulling van Belastingformulieren.
• bemiddeling voor een goedkope rijbewijskeuring ( thans € 25,00)
• sportactiviteiten (“Meer Bewegen voor Ouderen”)
• verzorgen van de Maria-morgen in mei en oktober (in de Dionysiuskerk)

Minder duidelijk aanwezig voor u, maar wel weggelegd als taak voor uw bestuur zijn de volgende activiteiten:

• Inspraak over wonen, welzijn, zorg, verkeer en vervoer.
• Het aanwezig zijn bij het diaconale beraad van de Dionysiusparochie.
• Het zitting hebben in de werkgroep kerkelijke activiteiten.
• Het bijhouden van de ledenadministratie voor eveneens de KBO te Haarlem.
• Het verlenen van Informatie Technologie – ondersteuning bij de activiteiten.
• Het verlenen van uitvoering aan het Comité Zomerpostzegels.
• Het zitting nemen in S.O.H. (Samenwerkende Ouderenbonden Heerhugowaard)
• Het zitting nemen in de werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid voor senioren.
• het zitting nemen in het periodiek overleg met de politieke partijen.
• Op initiatief van de Gemeente wordt S.O.H. gehoord over de bij de senioren levende wensen. Het is dus als zinvol aan te
  merken, dat de leden van de lokale Ouderenbonden zich via deze bond laten horen over de bij hen levende wensen. Deze
  wensen kunnen dan in gesprekken bij de Gemeente worden meegenomen.

Voorts onderhoudt het bestuur contact met, of heeft zitting in o.a.

• De Pieter Raat Stichting.
• Esdégé – Reigersdaal.
• Stichting Philadelphia.
• Thuiszorg / Evean.
• Stichting Welzijnsbevordering Kern8 in Heerhugowaard.
• Fondsverstrekkende instellingen.
• Coördinatie huisbezoeken.
• Platform Armoedebestrijding ( S.O.H. heeft hierin zitting)
• Adviesgroep Ouderenhuisvesting ( S.O.H. heeft hierin zitting)
• Platform Wonen, Welzijn en Zorg ( S.O.H. heeft hierin zitting)
• Platform HELA Zorg ( S.O.H. heeft hierin zitting)

U ziet het : een hele waslijst en allemaal ten dienste van de senioren!!

Als lid van de KBO ontvangt u ons maandelijkse informatieblad “KBO-Weetjes” samen met het landelijke blad “Nestor”

Lidmaatschap
Voor 2016 bedraagt het lidmaatschap € 22,00 per persoon per jaar.

Om u als lid van de KBO Heerhugowaard-Centrum op te geven of voor nadere vragen kunt u zich wenden tot onze ledenadministrateur.

U kunt ook ons aanmeldingsformulier downloaden en dit ingevuld insturen.


Naar boven

Terug naar het hoofdmenu