Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Bovenkerk - Aalsmeer
« terug naar overzicht

Nieuwsfeiten...………………

Nieuws vakantiereis 2020

Hulp bij belastingaangifte 2019

Actieplan mantelzorgondersteuning

Welke ziektekostenverzekering 2020

Rijbewijs verlengen

Dementheek in bibliotheek Amstelveen

Sociale kaart

Overlast

Wmo-Vervoer

In memoriam Piet van Duijnhoven

Contributieverzoek

Uw toeslagen in 2018 en 2019

Bijzonder kunstwerk in Bovenkerk

KBO Bovenkerk-Aalsmeer

Nieuw boek Ferrie Andringa: "Autisme is een zegen" 

Nieuws vakantiereis 2020

Nieuws over de vakantiereis 2020
Na de vakantie in augustus 2019 naar Millingen aan de Rijn is door velen van u aan mij gevraagd of we volgend jaar weer gaan. Helaas kon ik daar niet op antwoorden omdat ik met het bestuur hierover nog in overleg was. Dat overleg is geweest en helaas hebben we moeten vaststellen dat er een aantal zaken spelen waar wij (bestuur en ondergetekende) geen invloed op uit kunnen oefenen en wij vinden het niet verantwoord om vooralsnog weer een reis te organiseren. Het lijkt ons goed daar aan u enige duidelijkheid over te geven.
Voor wat betreft de hotels is het zo dat al bekend is dat de prijzen volgend jaar met gemiddeld zo’n 17% gaan stijgen. Om een leuke prijs overeen te kunnen komen is een groep van minimaal 40 personen nodig en hebben verschillende hotels te kennen gegeven dat een evenredige verdeling van 1- en 2-persoons-kamers gewenst is. 40 personen is niet haalbaar voor ons (in 2019 waren het er 26). Ook een lager aantal eenpersoonskamers is niet haalbaar. Niemand wil (terecht) gedwongen worden een kamer met een ander te delen. Voor wat betreft de deelnemers aan de reis is het zo dat ervanuit gegaan wordt dat de gasten zelfstandig zijn. Gezien de stijgende leeftijd van de deelnemers is te verwachten dat (indien wij wel een reis zouden organiseren) er meer gasten afvallen of niet meer zelfstandig zouden kunnen deelnemen.
Met één vrijwilliger die alles regelt en de groep begeleidt, is dat een te grote verantwoordelijkheid.
Helaas heeft het zoeken naar een 2e vrijwilliger geen resultaat opgeleverd.
Wat kunnen we dan voor u betekenen.
Volgend jaar gaan in ieder geval de dagtochten door. Daar kunt u aan deelnemen, zowel de tochten die door ons georganiseerd worden als de dagtochten die door onze collega afdeling Bovenkerk/Aalsmeer worden georganiseerd.
Het aanbod treft u aan in de “KOM BIJ ONS”
Verder zijn wij voornemens een enquête te gaan houden om uw wensen en behoeften te peilen welke uitjes voor u leuk zouden zijn.
Het maken van zo’n enquête vergt enige tijd en het streven is deze mee te sturen met de KOM BIJ ONS van januari, uiterlijk februari 2020.
Wie weet wat voor leuks hier uit gaat komen.
Met vriendelijke groeten. Joke van der Sluijs.

Belastingaangifte

Hulp bij belastingaangifte over 2019 (Jo Jannink tel. 020-6457147)
Het jaar 2019 loopt ten einde en het jaar 2020 komt eraan. Dit betekent dat u straks over 2019 belasting-aangifte moet doen. In januari ontvangt u van de SVB (AOW) en eventueel van andere pensioenfondsen de jaaropgave. Om u weer behulpzaam te zijn bij de belastingaangifte heeft de invulhulp van de KBO een machtiging van u nodig. Het is nog niet bekend of de belastingdienst deze automatisch aan u zal verstrekken. Als u de machtiging ontvangt, bewaar deze dan goed. Ook de jaaropgaven moet u bewaren, omdat zonder deze papieren de aangifte niet kan worden ingevuld. Bovendien is het belangrijk dat u de kosten van zorgverlening en de gedane giften aan ANBI instellingen noteert. Deze gegevens zijn nodig om uw verzamelinkomen vast te stellen, waarover de inkomstenbelasting wordt berekend, alsmede uw zorg- en huurtoeslag. Heeft u hulp nodig neem dan contact op met een belasting invulhulp van de KBO.
Door een tekort aan belasting invulhulpen vragen wij personen, die hier interesse in hebben, zich aan te melden bij een van de belasting invulhulpen.
Hun gegevens vindt u op de bestuurspagina (16) van “Kom Bij Ons"

Mantelzorger

Actieplan mantelzorgondersteuning
Veel leden van de KBO zijn mantelzorger. Zij vinden het fijn en waardevol om voor hun dierbare te mogen zorgen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je als mantelzorger vaak geen keus hebt. Je omgeving en ook allerlei instanties vinden het de normaalste zaak van de wereld dat je deze taak op je neemt.
Men heeft het dan vaak niet in de gaten als het te zwaar voor je wordt en eigenlijk niet meer is vol te houden. Het is daarom belangrijk dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers. Dit is een taak voor de gemeente die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
De gemeente Amstelveen heeft hiervoor onlangs het Actieplan Mantelzorgondersteuning opgesteld.
De gemeente geeft daarin aan welke passende ondersteuning er is voor mantelzorgers en ook hoe zij die kunnen vinden. De gemeente heeft een trits aan maatregelen aangekondigd die ertoe moeten leiden dat de volgende doelen worden gerealiseerd:
1. Mantelzorgers krijgen voldoende informatie en kunnen makkelijk passende hulp regelen;
2. Mantelzorgers ervaren steun en waardering;
3. Mantelzorgers hebben tijd voor zichzelf.
Bent u mantelzorger? Zorg dat u voldoende ondersteuning krijgt en dat het u niet boven het hoofd groeit. Daar is niemand mee gediend. U niet, maar ook niet degene aan wie u mantelzorg verleent. Vindt u het lastig om dit voor elkaar te krijgen? Neem dan contact op met Mantelzorg & Meer (tel. 020-3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl). Zij zijn er voor u en hun hulp is gratis. Deze organisatie is goed in staat om samen met u te beoordelen welke hulp door een andere organisatie kan worden geboden.
Gerard Miltenburg

Ziektekosten

Welke ziektekostenverzekering kiest u voor 2020?

We staan met z’n allen weer voor de jaarlijkse keuze. Blijft u bij uw huidige ziektekostenverzekeraar of stapt u over naar een andere verzekeraar? De verwachting is dat deze keer een recordaantal mensen van verzekeraar zal veranderen. Dit komt door landelijke maatregelen om de korting voor de basisverzekering af te bouwen. Tot nu toe mocht die korting maximaal 10% zijn, volgend jaar nog maar 5%. U kunt tot 1 januari 2020 overstappen. Daarna zit u weer een jaar vast. De besturen van de KBO-verenigingen Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk-Aalsmeer hebben voor hun leden geregeld dat zij bij Zorg- en Zekerheid te Leiden (Z&Z) een collectieve ziektekostenverzekering met korting kunnen afsluiten. Via het landelijk bureau KBO/PCOB kunt u ook bij Zilveren Kruis een collectieve verzekering met korting afsluiten. Zo’n 60.000 KBO-leden gingen u al voor. De korting is voor 2020 overigens een stuk lager dan in 2019. Van veel leden hoor ik dat zij met al die pakketten van ziektekostenverzekeraars door de bomen het bos niet meer zien. Er is een hevige concurrentiestrijd tussen de verzekeraars en in de reclamecampagnes worden vaak oneigenlijke argumenten gebruikt. Waar moet je dan op letten? Bij veel mensen leidt dit tot keuzestress. Uit angst blijven ze dan maar bij hun oude verzekeraar zitten. Hierdoor bestaat de kans dat zij aantrekkelijke kortingen mislopen of aanvullende pakketten houden waar zij niets aan hebben. Dat is zonde. Enkele leden hebben mij de vraag gesteld welke ziektekostenverzekering ze het beste kunnen kiezen. Op deze vraag is moeilijk in z’n algemeenheid antwoord te geven. Er zijn keuzes te maken bij zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De te maken keuze hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u zeker weet dat u volgend jaar een nieuwe bril aanschaft, veel fysiotherapie nodig heeft en de tandarts kronen en/of vullingen laat aanbrengen, is het lonend een uitgebreide aanvullende verzekering af te sluiten. Maar voor veel personen zal dit niet gelden. De praktijk wijst uit dat voor verreweg de meeste mensen de aanvullende verzekering meer kost aan premie dan dat het oplevert aan vergoedingen. Ik adviseer u daarom terughoudend te zijn bij het kiezen voor aanvullende verzekeringen. Maar nogmaals: dit is heel persoonlijk en sterk afhankelijk van de vraag waar u zich goed bij voelt en wat u kunt en wilt betalen. Blijft u het lastig vinden om een keuze te maken? Speciaal voor deze leden organiseert uw KBO op woensdag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in het Noorddamcentrum. Jo Jannink en Gerard Miltenburg zitten daar klaar om u te helpen bij het maken van een keuze. Hun advies is gratis. U bent van harte welkom.
Gerard Miltenburg

Rijbewijs

Aanvragen verlenging van rijbewijzen (Door Jo Jannink)
Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen? Ik adviseer u daar vroeg mee te beginnen. Controleer zelf tot wanneer uw rijbewijs geldig is.
Van de Rijksdienst Wegverkeer (RWD) krijgt u ongeveer 4 maanden van tevoren een waarschuwingsbrief dat uw rijbewijs afloopt. Vanaf 75 jaar moet u medisch gekeurd worden.
Hiervoor kunt u in het gemeentehuis een aanvraag-formulier verkrijgen (na betaling). Deel 1 vult u zelf in en het andere deel wordt door de arts ingevuld (medische verklaring). Beide verklaringen stuurt u per post naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR ) in Rijswijk. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) moet u binnen 6 weken bericht krijgen over uw aanvraag, maar in de praktijk gebeurt dit niet.
Als u dan telefonisch contact opneemt krijgt u niet altijd de gewenste informatie. De afhandeling van de aanvraag duurt in de praktijk – mede door de medische verklaring - soms veel te lang.
N.a.v. al deze klachten hebben veel leden contact opgenomen met het hoofdkantoor van de KBO in Nieuwegein. Die heeft zich in verbinding gesteld met het CBR om de klachten te bespreken. Op 29 oktober 2019 vond een gesprek plaats in het kantoor van de
11
KBO te Nieuwegein. Hierbij waren diverse KBO bestuursleden uit het gehele land aanwezig en iedereen kon zijn bevindingen naar voren brengen.
De belangrijkste klachten waren: de lange wachttijden op de aanvraag, slechte bereikbaarheid van het CBR, slechte communicatie, onjuiste informatie, problemen met de gezondheidsverklaringen, zoekraken van de ingezonden papieren waardoor aanvragen blijven liggen en niet tijdig worden afgewerkt. Het CBR erkende de problemen en voerde aan dat een nieuw computersysteem helaas tot veel kinderziektes heeft geleid. Het grootste probleem doet zich voor bij de gezondheidsverklaringen van artsen en specialisten, waardoor wachttijden ontstaan. Om te voorkomen dat aanvragen en verklaringen zoekraken wordt voor-gesteld dat de aanvragers alle stukken waarmerken met naam en BSN.
Het CBR is van mening dat je met een verlopen rijbewijs nog wel een poosje mag doorrijden. Ik ben het daar niet mee eens. Het is niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden (art. 107 W.V.W.).
Bovendien ben je met een verlopen rijbewijs niet meer verzekerd, tenzij de verzekering dispensatie heeft gegeven.
Om problemen te voorkomen adviseer ik u om 6 maanden voor afloop van het rijbewijs een nieuwe aan te vragen.
Voorgesteld werd om de regelgeving over rijbewijzen alleen onder te brengen bij het CBR en niet meer bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RWD), omdat deze instanties langs elkaar heen werken en vertragingen in de hand werken. Na afhandeling door het CBR moeten alle gegevens worden doorgegeven aan de RWD. Verder werd voorgesteld om de aanvragen door één medewerker van het CBR te laten verrichten, zodat aanvragen niet van hot naar her worden gestuurd. Deze medewerker dient aan de aanvrager een brief te sturen met naam en telefoonnummer, zodat met hem of haar contact kan worden opgenomen. Voor algemene informatie: het telefoonnummer van het CBR is 088-227.7700, de website www.cbr.nl/gezondheidsverklaring.
Alle zaken en onderwerpen die besproken zijn zullen intern bij het CBR aan de orde worden gesteld. Hopelijk leidt dit tot verbetering en zullen klachten in de toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.
Voorgesteld werd om over een jaar een evaluatie te houden.
Hulppunt lange wachttijd CBR.


N.a.v. het artikel “Aanvragen verlenging van rijbewijzen” heeft het bestuur van de Unie KBO gemeend aan de lange wachttijden actie te moeten ondernemen. Het bestuur van de KBO heeft daarover met het CBR afspraken gemaakt.
Dreigt u in de knel te komen bij het verlengen van uw rijbewijs en bent u tijdig gestart met de procedure en het insturen van uw gezondheidsverklaring en u wacht al langer dan 6 maanden. Dan kan de KBO u wellicht helpen door uw situatie onder de aandacht van het CBR te brengen. U moet dan uw gegevens kenbaar maken aan de KBO door een brief of e-mail of telefonisch en vragen om de verlenging rijbewijs procedure te versnellen. Adres KBO is: Ringwade 67, 3439LM Nieuwegein. E-mail: info@kbo-pcob.nl of telefonisch nummer: 030-3400655 op maandag, dinsdag of donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Geef uw persoonsgegevens door zoals u bij de gemeente staat ingeschreven: naam, geboortedatum, adres, tel. nummer, BSN (Sofi), startdatum van aanvraag bij CBR, verloop-datum van uw rijbewijs, keuringen zoals gezondheidsverklaring ingediend, medische keuring ondergaan en of aanvullend medisch onderzoek was nodig. Geef kort aan wanneer u contact heeft gehad met het CBR. Voeg het keuringsrapport en andere verklaringen bij. Vermeld dat u KBO lid bent. Let er wel op dat wanneer uw rijbewijs is verlopen u niet meer mag rijden (geen identiteitsbewijs en niet verzekerd, tenzij uw verzekering akkoord gaat. U loopt risico. De Unie Kbo kan u helpen, dus indien nodig, neem contact op.
Jo Jannink, namens KBO.

Dementheek

Dementheek in bibliotheek Amstelveen

Op 4 oktober jl. was ik aanwezig bij de opening van de dementheek in de bibliotheek op het stadsplein van Amstelveen. De Dementheek is een gratis uitleenservice van technische producten die nuttig kunnen zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Voor mensen met dementie is het belangrijk zolang mogelijk zelf de regie te houden. Er komen gelukkig steeds meer producten op de markt die hierbij kunnen helpen. Maar hoe kom je erachter wat er allemaal is en wat de voordelen ervan zijn? Daarvoor is een bezoek aan de dementheek belangrijk. Je ziet wat er is, je krijgt uitleg hoe het werkt en je mag gratis uitproberen of het iets voor je is. Als je dat wilt komt er een vrijwilliger bij je thuis om het apparaat te installeren en in alle rust uitleg te geven. Samen met een professional kijk je welk product past bij jouw wensen waarna je het thuis uitprobeert. En denk nou niet dat het om heel ingewikkelde apparaten gaat. Ik zag bijvoorbeeld een soort kompas waarop je kunt kijken als je letterlijk de weg kwijt bent. Je haalt het kompas uit je zak of tas en de pijl geeft precies aan welke kant je moet oplopen om thuis te komen. En zo zijn er vele voorbeelden. Ik kan iedereen aanraden - ook als je nog geen hulpmiddel nodig hebt - om eens te gaan kijken in de dementheek. Kom langs in de bibliotheek op het Stadsplein om kennis te maken met producten die het leven met dementie makkelijker maken. Elke maandag van 14 tot 16 uur en elke vrijdag van 10 tot 12 uur staan daar professionals klaar om je te helpen. Maak er gebruik van! De dementheek is het eerste jaar nog een proef. Het is belangrijk dat deze proef een succes wordt. De kans is groot dat het dan een blijvende voorziening wordt. Door jouw bezoek draag je bij aan het succes.
Gerard

Sociale kaart

 

 

Overlast?

Heeft u er ook zoveel last van dat veel lawaai op u overkomt. Door veel bedrijven en instellingen, zoals het vliegverkeer en het verkeer op de snelwegen, wordt veel herrie geproduceerd, maar er wordt verschillend mee omgegaan en behandeld. Gedurende de zomermaanden worden in het Amsterdamse bos muziekfestivals met drumstellen gehouden. Het gedreun van het muziekfestival is op grote afstand te horen en diverse mensen ergeren zich hieraan. Ik weet niet of er maximale decibels zijn voor-geschreven. De overheid heeft hiervoor vergunning verleend, omdat het geld in het laadje brengt en er dus een economisch belang mee wordt gediend.
Bezwaar hiertegen indienen heeft weinig zin. Hetzelfde geldt voor Schiphol. Tegen het vliegtuig-lawaai zijn vele bezwaren ingediend, maar deze zijn allemaal afgewezen. Hoelang zal het vliegverkeer nog voortduren, ondanks dat het lawaai met vele decibels wordt overschreden. Ik kan mij voorstellen dat de bewoners van Lelystad het nieuwe vliegveld bij hen in de polder afwijzen, omdat zij dan ook in het lawaai komen te zitten.
Het tegengaan van het lawaai wordt niet overal op dezelfde wijze behandeld, hetgeen in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Als er een optocht wordt gehouden dan mag het muziekkorps niet meer dan 60 decibels ten gehore brengen, omdat de bevolking daar last van kan hebben.
Ook de kerkklokken van de Bovenkerkse Sint Urbanuskerk mogen niet teveel geluid meer naar buiten brengen, maar moeten getemperd worden. Het geluid van de kerkklokken staat op een laag pitje, zodat deze nagenoeg niet meer hoorbaar zijn. Verder las ik, dat de kerkklokken in Woerden na 126 jaar niet meer mogen luiden omdat één bewoner niet kan slapen van het gebeier. Het dagelijks bestuur van de gemeente Woerden is tot dit besluit gekomen, hetgeen tot heftige reacties heeft geleid.
Wat staat ons nog meer te wachten, vooral over de nieuwbouw van de Sint Urbanuskerk, die een jaar geleden in brand raakte. Hoe gaat het verkeer, dat veel herrie veroorzaakt, zich ontwikkelen. De elektrische voertuigen zijn nauwelijks nog hoor-baar en hoe zal de zelfrijdende auto zich gedragen. De bevolkingsdichtheid neemt toe en met elkaar produceren we veel lawaai. Wel kan ik mij voorstellen dat dit aan banden gelegd moet worden, maar dan ook voor iedereen.
Ook voor Schiphol, voor muziekfestivals en anderen. Gelijke monniken gelijke kappen.
Tot zover mijn gevoelens.
Jo Jannink.

 Wmo-Vervoer

Het is voor iedereen belangrijk om zich te kunnen verplaatsen. Ook als je niet meer zo goed ter been bent moet je mee kunnen blijven doen in de samenleving. De gemeente heeft daarvoor de voorziening Wmo-vervoer in het leven geroepen, ofwel vervoer op maat. Wmo-vervoer is bedoeld voor burgers die vanwege een beperking niet meer zelfstandig kunnen reizen. Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) kan men aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente. Veel KBO-leden hebben dit gedaan en beschikken over een Wmo-vervoerspas. In Amstelveen wordt het Wmo-vervoer verzorgd door Munckhoff Taxi. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van dit vervoer. De aanvragen worden niet alleen gedaan voor bijvoorbeeld bezoek aan de kapper, familie en theater, maar veelal ook voor bezoeken aan ziekenhuis en andere medische zaken. Het aantal aanvragen voor ritten is in Amstelveen zowel vorig jaar als dit jaar met 10% gestegen. De prognose is dat er dit jaar in Amstelveen door mensen met een Wmo-vervoerspas zo’n 90.000 ritten bij Munckhoff worden aangevraagd. Dat zijn er gemiddeld ongeveer 250 per dag!
Gelukkig verloopt het vervoer via Munckhoff in de meeste gevallen zonder problemen. Door een onafhankelijk bedrijf wordt gemeten hoeveel ritten er tijdig worden gereden. Dit schommelt tussen 93,4 en 94,7%. Het aantal ritten dat meer dan 60 minuten te laat was, is gemiddeld minder dan 20 per maand. Op het totaal aantal ritten is dit aantal te verwaarlozen, maar het blijft natuurlijk heel vervelend als dit je overkomt.
De Participatieraad Sociaal Domen (waarin ik de KBO Amstelveen/Ouder-Amstel en Bovenkerk- Aalsmeer vertegenwoordig) overlegt periodiek met de gemeente Amstelveen over knelpunten in het Wmo-vervoer. Dan komen o.a. de ingediende klachten aan de orde. Ook wordt besproken hoe het Wmo-vervoer verder kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door een betere communicatie met de klant bij vertragingen. Om de belangen van de KBO-leden daarbij goed te kunnen behartigen hoor ik graag van leden met een vervoerspas hoe zij het Wmo-vervoer door Munckhoff ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Ik hoor het graag van u. U kunt mij bellen (020-3455876) of mailen (milte139@planet.nl).
Gerard Miltenburg
Felicitatie commissie

 In memoriam Piet van Duijnhoven 


In mijn tienertijd kwam ik Piet regelmatig tegen bij mijn vriendin thuis, als de vriend van haar grote broer. We luisterden vol bewondering naar hun verhalen over een wereld waar we nog niet veel van begrepen, maar die ons heel spannend leek.
In de jaren 70-80 waren Piet en ik beiden lid van het provinciale LTB bestuur ( Katholieke Land en Tuinbouw Bond) en brachten we maandelijks een maandagmiddag door op het LTB kantoor in Haarlem. Piet vertegenwoordigde de akkerbouw, maar hij was ook goed op de hoogte van de bloemisterij en melkveehouderij in de regio Amstelland. Hij verdedigde daar de belangen van zijn collega-agrariërs. Het was een spannende tijd in Agrarisch Nederland, waarin veel veranderingen plaats vonden. De Europese bemoeienis werd groter en groter. Die was niet meer tegen te houden. Ondanks de demonstraties in Brussel, waar we samen met onze medebestuurders aan deelnamen.

Toen ik actief werd in het KBO bestuur kwam ik daar maandelijks op maandagmiddag Piet tegen, hij was aan de afbouw van zijn bestuursfunctie begonnen. Piet is ruim 25 jaar bestuurslid geweest van de KBO Bovenkerk-Aalsmeer. Ik kwam als nieuweling binnen en moest nog veel leren. Piet was een veilige baken in het bestuur, op zijn weloverwogen en rustige manier gaf hij zijn mening, en daar kon je op vertrouwen. Veel heb ik van hem geleerd. Na zijn afscheid van het bestuur heb ik zijn adviezen vaak gemist. Samen met Adri heeft hij nog lang de Kom Bij Ons rondgebracht, tot de jaren echt gingen tellen en die klus te zwaar werd. Bij zijn afscheid van het bestuur kreeg Piet de welverdiende zilveren KBO-speld uitgereikt.
Heel veel vrijwilligerswerk heeft Piet in zijn leven gedaan. In Bovenkerk en ver daar buiten Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de KBO. We wensen Adri, kinderen en kleinkinderen sterkte. Piet laat in zijn gezin, maar ook bij vele anderen, een grote leegte achter!

Bep Heemskerk
`

"omhoog"

Contributieverzoek

Contributieverzoek leden KBO Bovenkerk - Aalsmeer

We zijn inmiddels alweer in de maand Mei beland maar helaas heeft een kwart van onze leden de contributie nog steeds niet betaald.
Deze leden worden dringend verzocht om de contributie alsnog zo spoedig mogelijk over te boeken naar bankrekening NL33RABO 0382 3749 16 ten name van KBO Bovenkerk-Aalsmeer.
Dit onder vermelding van ‘Contributie 2019’.
De contributie bedraagt voor alleenstaanden € 27,50 en voor (echt)paren/partners samen € 45,--.
Het innen van de contributies is voor mij persoonlijk de vervelendste kant van de rol als penningmeester; doe mij een plezier en regel het zo snel mogelijk.
Niet uitstellen maar doen!
Peter Huizinga, penningmeester

Supporters gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Supporters die de activiteiten van de vereniging KBO Bovenkerk-Aalsmeer willen helpen ondersteunen met een financiële bijdrage van € 10,-- per jaar.
Wij zoeken deze Supporters met name onder de jongere familie- en kennissenkring van onze leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw kinderen die wellicht nog te jong zijn, of zich nog te jong voelen, om ook lid te worden van onze vereniging maar wel onze activiteiten van harte ondersteunen!
De eerste Supporters hebben zich inmiddels al aangemeld. Vraag uw omgeving en kinderen of zij ook Supporter willen worden!
Aanmelden kan door middel van een emailberichtje aan kbobovenkerkaalsmeer@gmail.com

"omhoog"

Uw toeslagen in 2018 en 2019

De premie voor uw zorgverzekering gaat in 2019 omhoog. Hoe veel exact hangt af van het pakket dat u kiest. Lees het artikel hierover elders in dit blad.
Gelukkig is het in een aantal gevallen mogelijk om zorgtoeslag te krijgen. Ook die gaat omhoog in 2019. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u over 2018 zorgtoeslag aanvragen. Voor 2018 is de zorgtoeslag voor alleenstaanden mogelijk bij een inkomen tot € 28720 en voor echtparen bij een inkomen tot € 35996. Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden is de grens € 113.415 en voor partners € 143.415.

Voor 2019 gelden voor de zorgtoeslag de volgende voorwaarden:
• Het (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan € 29.562 euro (alleenstaanden) of € 37.885 euro (voor stellen).
• Het vermogen is niet hoger dan € 114.776 euro (alleenstaanden) of niet hoger dan € 145.136 euro (voor stellen).

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen gelden weer andere bedragen. De huur moet liggen tussen € 221 en € 710 per maand. Het jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 22400 (voor alleenstaanden) resp. € 30400 (voor echtparen). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de vrije bedragen van € 30.000 (alleenstaanden) resp. € 60.000 (echtparen).
Ook voor de huurtoeslag veranderen de grensbedragen in 2019. Bent u alleenstaand, en verdient u in 2019 méér dan € 22.700 of heeft u meer dan € 30.360 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Heeft u een partner dan mag u samen niet meer dan € 30.825 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 60.720 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben.
Maak wel zoveel mogelijk gebruik van de fiscale aftrekposten, anders laat u veel geld liggen.
Zorgtoeslag en huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Weet u niet hoe dat moet, neem dan gerust contact op met een belastinginvuller van de KBO. Zij helpen u graag.
Jo Jannink, belastinginvuller.

"omhoog"

KBO Bovenkerk-Aalsmeer

Kent u de KBO Bovenkerk-Aalsmeer? Deze vereniging voor mensen van 50 jaar en ouder is al meer dan 60 jaar actief in Bovenkerk en omgeving. Vroeger was de KBO nauw verbonden aan de katholieke kerk. Tegenwoordig is iedereen ongeacht geloof of herkomst welkom bij deze vereniging. De plaatselijke afdeling is landelijk aangesloten bij de KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Zij maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.


De KBO is een vereniging van, voor en door leden. Er worden allerlei activiteiten voor de leden georganiseerd. Ook behartigen vrijwilligers de belangen van senioren in Amstelveen. Zo is een bestuurslid van de KBO lid van de Participatieraad Sociaal Domein, een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders op het gebied van zorg en welzijn. Ook zetten diverse vrijwilligers in Bovenkerk zich in om senioren die lid zijn van de KBO te helpen bij bijvoorbeeld het invullen van hun belastingaangifte en bij het wegwijs maken in het doolhof van de regelingen voor zorg en welzijn. Daarnaast is er een lief- en leedcommissie die aandacht schenkt aan bijzondere gebeurtenissen bij de leden. Verder krijgen leden 10x per jaar het landelijke ledenmagazine en daarbij gevoegd het plaatselijke ledenblad met veel informatie over alle activiteiten die worden georganiseerd. Leden kunnen bovendien nog eens profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief. En dat alles voor een contributie per kalenderjaar van € 27,50 voor alleenstaanden en € 45 voor echtparen/partners.


In Bovenkerk is er een nauwe samenwerking tussen het Bewonersplatform en de KBO. Activiteiten van de KBO zijn toegankelijk voor alle inwoners van 50 jaar en ouder in Bovenkerk. Op iedere woensdagochtend van 10 tot 12 uur organiseren Bewonersplatform en KBO gezamenlijk een koffieochtend annex soos in het Noorddamcentrum. Er zijn plannen om deze inloopochtend voor senioren uit te breiden met andere activiteiten. U hoort daar binnenkort meer over. Ook bij het jeu de boules, het maandelijkse bezoek aan de Bowlingbaan en de periodieke gezamenlijke maaltijd in het Eetcafé van De Manen zijn niet alleen KBO-leden maar alle senioren uit Bovenkerk van harte welkom. Kom gerust eens een kijkje nemen.


Wilt u meer weten van de activiteiten die de KBO organiseert? Of misschien zelfs lid worden? Neem contact op met Bep of Jo Jannink, tel. 020-6457147. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. Ook kunnen zij u gratis proefexemplaren bezorgen van het landelijke ledenmagazine en van het plaatselijke ledenblad met veel informatie over activiteiten, gratis hulp en kortingen.

"omhoog"

Nieuw boek van Ferrie Andringa: "Autisme is een zegen"

Als lezer van Kom Bij Ons kent u ongetwijfeld Ferrie Andringa. De 87-jarige Ferrie is lid van de KBO en schrijft regelmatig artikelen over zaken die hem bezig houden. De redactie neemt zo nu en dan (en soms ingekort) verhalen van hem op in de Kom Bij Ons. Een onderwerp waar Ferrie veel over schrijft is autisme. Onlangs heeft hij onder het pseudoniem Ferrian Jonker zijn tweede boek over dit onderwerp uitgegeven met als titel “Autisme is een zegen”. Het boek telt 75 pagina’s en Ferrie heeft het in anderhalf jaar geschreven op zijn ouderwetse typemachine. Op 4 februari jl. heeft hij het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan Marijn van Ballegooijen, Wethouder Zorg en Welzijn in Amstelveen.

Ferrie kwam er pas op late leeftijd achter dat hij een (weliswaar lichte) vorm van autisme heeft. Hij vindt het jammer dat hij ditt niet eerder heeft geweten, want dan zouden veel zaken uit zijn leven meer te verklaren zijn geweest. Met zijn boek wil hij autisme meer in de schijnwerpers plaatsen zodat mensen het eerder onderkennen en de aandoening de juiste aandacht krijgt. Dat kan veel positiefs opleveren. Nu zijn er helaas nog veel autisten die door onbekendheid en onwetendheid in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Alleen al in Amstelveen hebben tussen de 500 en 800 mensen autisme, van wie velen niet gediagnosticeerd zijn en dus niet weten dat ze deze aandoening hebben. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. De oorzaak weet de wetenschap nog niet precies, maar erfelijkheid speelt een grote rol. Autisme is niet te genezen en de behandeling richt zich op het leren omgaan met de beperkingen en op het aanpassen van de omgeving. Ferrie schrijft in zijn boek: “Autisme is niet een negatieve afwijking. Soms zijn gedragingen van autisten niet altijd te doorgronden, maar elk talent heeft ook een keerzijde. Een creatief iemand lijkt eerst wat rommelig, maar er komt toch vaak iets moois uit naar voren. Iemand met autisme kan zich vaak heel goed concentreren op een taak, zoals bijvoorbeeld rekenen of ingewikkelde computerprogramma’s schrijven. Bekende genieën, zoals Einstein en Newton, hadden vaak ook een vorm van autisme. We moeten daarom alle kinderen goed onderwijs geven, want wie weet schuilt er achter ieder kind met autisme wel een toekomstig genie.”

Het boek van Ferrie is niet in de boekhandel verkrijgbaar. Als u geïnteresseerd bent kunt u dat kenbaar maken aan de redactie. Wij brengen u dan in contact met Ferrie.

 "omhoog" 

Bijzonder kunstwerk in BovenkerkEr staat een bijzonder bronzen kunstwerk in Bovenkerk. Dat wil zeggen het staat er weer, want enige jaren is het in opslag geweest, maar sinds 2011 staat het er weer in volle glorie.
Wie wel eens de wekelijkse markt op de Bosboom Toussaintlaan bezoekt kan dit bijzondere
iewat grove beeld niet zijn ontgaan. Het beeld “Amict” is gemaakt door de Utrechtse stadsbeeldhouwer Pieter d’Hont. Hij was ook de leermeester van prinses en later onze koningin Beatrix.
Dat het beeld de naam “Amict” ( 1961 ) meekreeg is voor degene met katholieke tradities
geen verrassing: een Amict is een schouderdoek als onderdeel van een priestergewaad.
De beeldhouwer was katholiek opgegroeid en opgevoed en putte daaruit zijn inspiratie.
Het beeld is een vrije expressie dus geen bepaald persoon al zou je dat wel denken.
Er stond in Amstelveen op de Willian Boothlaan nog een beeld van Pieter d’Hont “ Concentratie” doch die is nu in opslag en wordt dit jaar 2019 herplaatst naar elders in Amstelveen.

Pieter d’Hont is geboren in 1917 woonde en werkte in zijn atelier in Utrecht. Hij was officieel de stadsbeeldhouwer van Utrecht en overleed in 1997. Pieter d’Hont is een grootheid op het gebied van bronzen beelden. Hij werkte zoals men eeuwen geleden ook werkte, met grote stukken klei en houten pennen (staketsels) modelleerde hij het voorwerp. Dat werd dan in gips gegoten en dat model ging dan naar de Bronsgieterij. Zo maakte hij borstbeelden, mensfiguren, dierfiguren, reliëfs enz. enz. Men noemde hem een realistische beeldhouwer.
Alleen al in Utrecht staan 44 kunstwerken van zijn hand, waaronder een prachtig beeld van Anne Frank, gemaakt in 1965. Het staat hoog op een sokkel op het Janskerkhof en nog dagelijks worden daar bloemen bij gelegd.
In heel Nederland staat een zeer groot oeuvre van bronzen beelden van zijn hand en daarnaast tientallen afbeeldingen - borstbeelden of hoofden - van toen nog onze Koningin Beatrix.


Vele jaren was Pieter de leermeester van de prinses, samen werkten ze eerst op de zolder van Drakenstein en later op Huis Ten Bosch. Als eerbetoon heeft men in 2017 in Utrecht een tentoonstelling “100 jaar Pieter d’Hont” georganiseerd met o.a. ook een wandeling langs veel van zijn 44 werken. Als eerbetoon is er ook een prachtig boek uitgegeven, “100 jaar Pieter d’Hont” geschreven door de auteurs Taco Slagter ( journalist ) en kunsthistoricus Jan Teeuwen. Landelijk is Pieter d’Hont ook bekend geworden door het maken van de “Edison” het beeldje dat ook nu nog ieder jaar wordt uitgereikt tijdens de Edison Music Awards.
Leuk om te weten, er ging in vroegere jaren in Bovenkerk een grapje rond over dat beeld “Amict”: men riep : Kijk, daar staat Cor Kalkhoven met de Roda Post boven zijn hoofd.


Cor - inmiddels overleden - was vrijwillige bij de sportvereniging Roda’23. Hij was hoofdredacteur en verzorgde wekelijks het sportblaadje De Roda Post. Cor, die veel waardering kreeg voor zijn vele werk bij Roda, was niet zo groot van gestalte én hij leek nogal op het beeld “Amict”, vandaar die grap. ( toch een eretitel )
Amstelveen heeft twee prachtige bronzen beelden van Pieter d”Hont en een daarvan staat in Bovenkerk en daar mogen Bovenkerkers best trots op zijn.
Mieke Haver.

"omhoog"