Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Input voor debat over een toekomstbestendige ouderenzorg

Input voor debat over een toekomstbestendige ouderenzorg

12-12 ‘Lachend tachtig’

Op maandag 17 december a.s. debatteert de Tweede Kamercommissie VWS over de initiatiefnota ‘Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.’ KBO-PCOB heeft grote waardering voor de voorstellen om de ouderenzorg beter en meer toekomstbestendig te maken. Zij heeft de volgende input voor het debat gestuurd.

In de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) staat het voorstel om alle ouderen bij binnenkomst in het ziekenhuis te screenen op kwetsbaarheid. Als uit deze screening blijkt dat de levensverwachting van de patiënt nog maximaal zes maanden is, dan is het voorstel wensen te bespreken over de zorg en verzorging in de laatste levensfase (‘advance care planning’). Daarnaast is het voorstel dat Zorginstituut Nederland een onderzoeksagenda ontwikkelt over zinnige ziekenhuiszorg voor ouderen. Dit gebeurt in overleg met onderzoekers en organisaties uit het veld.

Kwaliteitsaspecten voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg
Het voorstel voor screening steunt KBO-PCOB. Screening op geriatrische problemen bij ziekenhuispatiënten van 70 jaar en ouder is buitengewoon wenselijk. Dat geldt ook voor risicoscreening op kwetsbaarheid, delierrisico, ouderenmishandeling en functieverlies bij oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH). Dergelijke screenings maken onderdeel uit van de acht kwaliteitsaspecten voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg die KBO-PCOB heeft ontwikkeld (meer informatie). Dit gebeurde samen met inhoudelijk deskundigen.

Het gaat hierbij om uiteenlopende kwaliteitsaspecten die zijn geformuleerd vanuit het perspectief van senioren, zoals:

  • kennis van medisch specialisten over de ouder wordende mens
  • goede afstemming van behandeling en onderzoeken
  • goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.


Directeur Manon Vanderkaa: “Aan de hand van de kwaliteitsaspecten kan het kabinet meer doen om actief seniorvriendelijke ziekenhuiszorg te stimuleren. Wij vragen de Kamer om dit in het debat naar voren te brengen.”

Samen beslissen met ouderen
Voor wat betreft de vraag of ouderen wel of niet moeten worden (door)behandeld in het ziekenhuis, is naar aanleiding van de initiatiefnota de nodige discussie ontstaan. Voor KBO-PCOB staat voorop dat beslissingen samen met de betrokken oudere worden genomen, in samenspraak met de behandelende arts. Senioren moeten worden meegenomen in het proces en hierin een stem hebben. Randvoorwaarden zoals een goede informatievoorziening en aansluitende zorglijnen zijn nodig om het samen beslissen te ondersteunen.

Betrek soepeler aanvraag van woningaanpassingen bij woon-zorgvisie
KBO-PCOB steunt het voorstel in de initiatiefnota om gemeenten samen met huurders, seniorenorganisaties en corporaties een woon-zorgvisie te laten ontwikkelen. Ook bindende prestatieafspraken over passende woningen voor ouderen vindt zij positief. Minister De Jonge vroeg in het kader van het programma Langer thuis aan gemeenten de lokale opgave in beeld te brengen rond de toekomstige woonzorgvraag. Bij veel gemeenten verloopt het aanvragen van een woningaanpassing (bijvoorbeeld een traplift) nogal problematisch. Het is noodzakelijk hier verbetering in te brengen, opdat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Ondersteun ouderen bij het benutten van thuiszorgtechnologie
In de kabinetsreactie op de initiatiefnota schrijft minister De Jonge dat hij de komende jaren in totaal € 90 miljoen beschikbaar stelt om het gebruik van technologie te stimuleren. Het gaat om technologie die professionals en mantelzorgers helpt bij hun taken en die bijdraagt aan betere ondersteuning en zorg voor ouderen die thuis wonen. Het is mooi dat het kabinet hierin investeert. Wel benadrukt KBO-PCOB dat deze middelen ook moeten worden gericht op de senioren zelf. Zij roept op in te zetten op ondersteuning en scholing van ouderen om de technologie goed te kunnen benutten.

Vitaler ouder
Ook KBO-PCOB zelf zet zich overigens graag in voor een toekomstbestendige ouderenzorg. In het kader van het programma Langer thuis gaan wij bijvoorbeeld het netwerk ‘Vitaler ouder worden’ opzetten, in samenwerking met een groot aantal andere organisaties. Dit netwerk is erop gericht dat ouderen zich tijdig bewust zijn wat zij kunnen doen om vitaal, actief en met plezier ouder te worden.

terug naar overzicht