Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen

In 2040 meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen

15-11 Verwachting SCP

Minder mensen die mantelzorg kunnen bieden en relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In de vergrijzende Nederlandse samenleving wonen steeds meer ouderen zelfstandig en zullen dat naar verwachting ook in de toekomst blijven doen. Wanneer zij zorg nodig hebben, is mantelzorg daarvan een belangrijk onderdeel Dat zal naar verwachting de komende decennia zo blijven.

Het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75 plusser zal echter volgens de ramingen van het SCP afnemen van bijna 5 in 2018 naar 3 in 2040. Dat betekent vooral een daling van mantelzorgers in de leeftijd onder de 75 jaar. Het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder zal verhoudingsgewijs toenemen.
Niet alleen zal een groter deel van de mantelzorg bij de 75-plussers komen te liggen, maar dit zal ook een hoge urenbelasting met zich meebrengen.

In de krimpgebieden van Nederland speelt deze daling en verschuiving meer dan elders. Het voorzien in passende informele maar ook formele zorg voor zelfstandig wonende ouderen vereist dan ook een regionale aanpak.

Voor de raming is, onder meer, rekening gehouden met de verwachting dat ouderen in de toekomst in het algemeen gezonder zullen zijn dan nu en dus minder zorg nodig hebben. Daarbij is verondersteld dat met name ouderen jonger dan 85 jaar van deze gezondheidsverbetering profiteren. Niettemin voorziet de raming per saldo een zwaardere belasting voor mantelzorgers dan op dit moment het geval is.

Mantelzorgers in het vizier; beleidssignalement mantelzorg
Tegelijkertijd met de publicatie over de toekomst van de mantelzorg brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau een beleidssignalement Mantelzorg uit. ‘Mantelzorgers in het vizier’ geeft een overzicht van de belangrijkste kennis over mantelzorg in Nederland die verzameld is door het SCP en die aanknopingspunten biedt voor het beleid.

Jaarlijks geven miljoenen Nederlanders hulp aan zieke naasten. Meestal gaat dat goed, maar bijna een op de tien mantelzorgers heeft te maken met ernstige belasting. De kans hierop neemt toe als mensen meer intensieve hulp geven of iemand helpen met dementie, een psychisch probleem of in een terminale fase. Als intensieve hulp wordt gecombineerd met werk of school of als mantelzorgers alleen helpen, kunnen ze overbelast raken.
Ondersteuning is dan ook belangrijk. Deze kan komen uit het sociale netwerk, van zorgprofessionals zoals de thuiszorg, van de huisarts of diens praktijkondersteuner, van de gemeente (denk aan respijtvoorzieningen, informatie, lotgenotencontact), en op het werk of het onderwijs (denk aan meer begrip, individuele afspraken of verlofregelingen). Met deze inzichten, uitgewerkt in het beleidssignalement, hebben beleidsmakers de meest actuele aanknopingspunten over mantelzorgers in Nederland in handen.

De publicatie wordt samengevat in deze visual van het SCP.

terug naar overzicht